درباره معاونت/ مدیر پژوهش /
مدیر محترم پژوهش و فناوری دانشگاه

 

نام و نام خانوادگی: دکتر مهدیه صادق پور

رشته تحصیلی: مهندسی شیمی

مدرک تحصیلی:  دکترای تخصصیPh.D

دانلود فایل رزومه