باشگاه‌پژوهشگران‌جوان/ رییس باشگاه /
رئیس باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه

 

نام و نام خانوادگی: دکتر فرشته غیاثوند

رشته تحصیلی: ترویج و آموزش کشاورزی

مدرک تحصیلی:  دکترای تخصصیPh.D

دانلود فایل رزومه