باشگاه‌پژوهشگران‌جوان/ برنامه حضور در دفتر باشگاه /