صفحه اصلی / گروه های تخصصی پرستاری / لاگ بوک ها

لاگ بوک ها

جستجو:
عنوان دانلود فایل
اصول و مهارتها  
اورژانس  
برگه ارزشیابی کارآموزی بخش همودیالیز  
داخلی-جراحی  
روان پرستاری  
شرح وظايف دانشجويان پرستاري در کارآموزي عرصه  
شرح وظايف کارکنان پرستاري در کارآموزي عرصه  
شرح وظايف مدرس ناظر پرستاري در کارآموزي عرصه  
فارماکولوژی بالینی  
فرم تریاژ بيمارستاني ESI  
فرم راهنماي بررسي وضعيت سلامت مددجوي بستري در بخش اورژ  
فرم هاي بررسي بيمار  
قوانين و ضوابط حضور در کارآموزي عرصه  
كارآموزی در عرصه پرستاری بهداشت جامعه  
كارآموزی در عرصه مديريت پرستاري  
کد پوشش دانشجویان پرستاری  
کودکان  
لاگ بوک داخلی و جراحی چهار  
لاگ بوک کارآموزان گروه مغز و اعصاب  
مادران و نوزادان  
ویژه دفترچه ثبت فعالیت