صفحه اصلی / ریاست ها / اداره روابط عمومی

مدیر محترم روابط عمومی دانشگاه

 

نام و نام خانوادگی: بهروز رحمانی

رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکترای تخصصیPh.D