امروز: چهارشنبه 5 آبان 1400| Wednesday, October 27, 2021

دانشکده پرستاری

اهداف دانشکده پرستاری و مامایی

 

1- برنامه ریزی درسی
2- ارتقا کیفی مدرسین و مربیان پرستاری و مامایی
3- ارزشیابی مدرسین و مربیان پرستاری و مامایی
4- پژوهش در آموزش پرستاری و مامایی
5- همکاری در اعتباربخشی در نظام آموزش پ رستاری و مامایی

 

 ماموریت دانشکده پرستاری و مامایی

 

 

مرکز مطالعه و توسعه آموزش پزشکی واحدی است که مسئولیت ساماندهی به فعالیت هایی را عهده دار است که هدف نهایی آن ارتقای آموزشی در دانشکده پرستاری و مامایی می باشد.
این مرکز به منظور ارتقای آموزش پزشکی در دانشکده به سطح استانداردهای ملی و جهانی، ماموریت سازمانی خود را بر موارد زیر استوار کرده است.
1 - شناسایی وضیعت موجود سیستم آموزشی دانشکده و مشخص کردن نقاط ضعف و قدرت آن
2- تلاش در جهت بهبود کیفیت آموزش و ارتقای آن
3-به روز کردن اطلاعات علمی مربیان و مدرسین

پیوندهای مرتبط