امروز: چهارشنبه 5 آبان 1400| Wednesday, October 27, 2021

معاونت آموزشی

(حوزه معاونت آموزشی)

الف ) پیشگفتار

    ملاحظه پیشرفت های سریع وروزافزون درحوزه علم ودانش ،ضرورت بهره مندی ازهمکاری وتخصص استادان مجرب وتوانمند را دردنیای امروز بیش ازپیش نمایان

میسازد .برهمین اساس حوزه معاونت آموزشی با جذب نیروی انسانی متخصص وتلاش در جهت توانمندسازی وکارآمدی آنان،حرکت به سمت تحصیلات تکمیلی،

تاسیس رشته های جدید متناسب با نیازروز جامعه،برنامه ریزی برای ارائه آموزش با کیفیت بالا،رویکرد رسیدن به حد کمال رادرپیش گرفته و پیوسته درراستای تحقق

رسالت دانشگاه وارتقای سطح کیفی آموزش وپرورش مشتاقان علم ودانش خود را متعهد می داند .      

ب ) رسالت :

     رسالت آموزشی تعلیم وتربیت جوانانی متعهد ومتخصص می باشد .

ج ) اهداف :

     1- ارتقاء دانشگاه به یک مرکز معتبرعلمی درآموزش بعنوان یک دانشگاه بین المللی

     2 - ایجاد محیط یادگیری پویا وشاداب ، فراهم نمودن زیر ساختهای آموزشی مناسب وارائه

     خدمات پشتیبانی مطلوب برای دانشجویان واعضاء هیات علمی دانشگاه در الاترین سطح ممکن

     3 - ایجاد سیستم آموزش اثربخش وکارآمد،ارتقاء وبهبود فرآیندها وخدمات درتمام سطوح ممکن

     4 - فراهم نمودن دسترسی همگان به دانشگاه، برای ادامه تحصیل

د ) ارزش های محوری :

     1- مروج ارزش های معنوی واسلامی

     2 - قانونمند، منظم، مسئولیت پذیر وپاسخگو

     3 - دانش محور با تاکید بر : کیفیت برتر، کارآفرینی، نظریه پردازی وخلاقیت

     4 - تاثیرگذار درمجامع معتبربین المللی با تعلیم وتربیت فارغ التحصیلان شایسته

 

پیوندهای مرتبط