امروز: چهارشنبه 5 آبان 1400| Wednesday, October 27, 2021

آگهی مزایده عمومی

سه شنبه 20 مهر 1400


آگهی مزایده عمومی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان در نظر دارد مکان های ذیل را به صورت اجاره یکساله از طریق برگزاری مزایده عمومی به افراد واجد شرایط واگذار نماید

.لذا کلیه متقاضیان می توانند با واریز مبلغ 000/500 ریال(غیر قابل استرداد) برای شرکت در مزایده به شماره حساب 0105057474000نزد بانک ملی بنام دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان بابت خرید اسناد و بامراجعه به وب سایت دانشگاه به آدرس tiau.ac.ir  قسمت مزایده و یا به صورت حضوری  به اداره حقوقی دانشگاه واقع در تاکستان کیلومتر 5 جاده همدان مجتمع آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان نسبت به خرید اسناد اقدام نمایند.(شماره تماس 02835270171)

1-یک باب مغازه با متراژ حدوداً 35 متر مربع واقع در خیابان امام خمینی(ره)تاکستان بعد از چهارراه دخانیات(قیمت پایه پانزده میلیون ریال)

2-سوله انبار و سایت محوطه  واقع درتاکستان سه راهی شامی شاپ مجتمع آموزشی دانشگاه  با متراژ (عرصه 000/60 متر مربع و اعیان 1200 متر مربع )(قیمت پایه یکصد میلیون ریال) 

-مهلت خرید اسناد مزایده و تحویل آن از تاریخ آگهی 10 روز کاری می باشد.

-محل تحویل اسناد و پاکت پیشنهاد قیمت دفتر حراست واحد واقع در ساختمان اداری طبقه دوم 

-تضمین شرکت در مزایده طبق مبالغ مندرج در اسناد مزایده می باشد که می بایست به صورت واریز به حساب شماره 0105057474000 نزد بانک ملی بنام دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان واریز گردد.

-هزینه آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.

-دانشگاه در رد یا قبول کلیه پیشنهادات اختیار کامل دارد.

-به پیشنهادهای مشروط ، مبهم  وفاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

-شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد قیمت به منزله قبول اختیارات و تکالیف دستگاه مزایده گذار و آیین نامه معاملات دانشگاه آزاد اسلامی می باشد.

پیشنهاد های واصله باید در دو پاکت جداگانه (الف)حاوی اسناد و مدارک و تضمین شرکت در مزایده وفیش خرید و(ب)حاوی پیشنهاد قیمت باشد.در صورت نقص مدارک لازم در پاکت (الف)از بازگشایی پاکت (ب) خودداری خواهد شد.

تصاویر

دانلود فایل ها